Základní prohlášení

Bydlet – Žít! Iniciativa za dostupné bydlení

V posledních letech zažíváme v České republice bezprecedentní zvyšování nájmů a stejně zběsilý nárůst cen nemovitostí. Průměrný nájem třípokojového bytu i s poplatky vyjde nájemce na 80% průměrné mzdy, a to jen mimo centra velkých měst. V samotných centrech vychází nájem na celých 101% průměrné mzdy [1].

Byt o velikosti 60 m2 stojí v Plzni 2,5 milionu Kč, v Brně více než 3,4 milionu a v Praze 4,8 milionu Kč [2]. Ceny bytů jsou tak vysoké, že si je nemůže dovolit již ani střední třída. Polovina lidí, zatížených hypotékou, vydává na splátky více než 50% příjmů domácnosti a desetina na ně vydává dokonce 75% příjmů domácnosti [3]. Takováto zátěž zvyšuje riziko, že lidé o své nemovitosti přijdou.

Růst společenských rozdílů

Protože vlastní bydlení si může dovolit stále méně domácností, roste podíl bytů, které nakupují bohatí investoři, aby je se ziskem pronajímali občanům či turistům [4]. V důsledku pochybných privatizací se celá sídliště stávají kořistí finančních skupin jako je Residomo či CIB Rent [5]. S byty se tak ve stále větší míře zachází jako se zdrojem renty namísto prostředku k uspokojování základních potřeb obyvatelstva.

Mladí lidé, kteří nemají dostatečně vysoké příjmy na to, aby si mohli vzít hypotéku, jsou odsouzeni k placení astronomických nájmů, a to za často velmi nedůstojné příbytky. Pronájem bytu o velikosti 60 m2 stojí v Plzni přes 10 000 Kč , v Brně přes 14 000 Kč a v Praze přes 21 500 Kč měsíčně [6].

To se v běžném životě mnohdy projevuje tak, že osamělí důchodci a důchodkyně si musejí přibírat brigády, matky samoživitelky zase zvyšovat úvazky. Mezi mladými lidmi je stále běžnějším jevem sdílení bytu s velkým počtem spolubydlících. Na samostatné bydlení a výhledové založení rodiny, zkrátka nemají peníze.

V nevyhovujících nebo jinak nedůstojných podmínkách žije podle odhadů 120 000 lidí. Naprosto bez přístřeší je to kolem 70 000 lidí [7]. V České republice stále dochází k tomu, že se děti dostávají do dětských domovů ze sociálních důvodů, tedy např. proto, že rodina přijde o bydlení, protože nezvládá platit nájem.

Rostoucí ceny bydlení polarizují naši společnost. Stále výrazněji se otevírá propast mezi lidmi, kteří svou nemovitost zdědili či výhodně zprivatizovali v 90. letech a mezi těmi, jež většinu svých příjmů odevzdávají na nájem či na hypoteční splátky.

Nárůst cen bydlení zvyšuje význam dědictví a darů. Zdědí-li někdo nemovitost, získá tím majetek, jehož hodnota převyšuje běžné celoživotní úspory. Životní úroveň tak již závisí více na bohatství a štědrosti předků než na schopnostech jedince.

Na rostoucích cenách bydlení nejvíce profitují majitelé nemovitostí, kterým z pronajímaní bytů plyne stále větší renta. Růst cen rovněž podporuje spekulanty, kteří využívají pozemky a budovy jen k ukládání a zhodnocování svého majetku.

Monopolní postavení, jež majitelé nemovitostí mají, jim rovněž umožňuje přenášet na nájemníky další břemena. Nejmarkantněji je to vidět na současné praxi realitních kanceláří. Ty slouží takřka výhradně majitelům bytů, avšak účet za tyto služby předkládají nájemníkovi jako tzv. provizi. A to bez ohledu na to, že z těchto služeb nemá nájemník vůbec žádný prospěch.

Skutečnost, že necelá třetina domácností vydává na bydlení více než 40% rodinných příjmů a další pětina domácností za ně vydá 30% až 40% příjmů [8], má také značný makroekonomický význam. Peníze, které nyní plynou do kapes pronajímatelům, bankám a realitním makléřům, by lidé mohli použít k nákupu zboží a služeb, čímž by podpořili lokální ekonomiku.

Příčiny

Drahé bydlení má více příčin. Stále více bytů se využívá k podnikání jako je služba Airbnb a přibývá rovněž prázdných bytů. Nejvýznamnější příčinou je však nedostatečná bytová výstavba, která ani zdaleka nedrží krok s přílivem obyvatelstva do rozvojových oblastí.

Kvalita bydlení, ochrana urbanistických a architektonických hodnot měst, zachování krajinného rázu, péče o městskou zeleň, ohledy na sociální soudržnost, aj., to vše vyžaduje přísná pravidla pro bytovou výstavbu. Protože pro developerské firmy však tato pravidla představují těžko překonatelnou překážku, je třeba, aby se v bytové výstavbě více angažoval veřejný sektor. Bytová výstavba musí být rovněž jasně regulována. Tak, aby povolování bytových staveb netrvalo nepřiměřeně dlouho.

Naše vize

Naším cílem je dosáhnout stavu, kdy bude důstojné bydlení finančně dostupné všem. Tohoto cíle je možné dosáhnout jedině masivní bytovou výstavbou, o kterou se však musí zasadit stát, kraje a města – ať již vlastní developerskou činností, nebo spoluprací se soukromým či neziskovým sektorem. Je rovněž třeba vzkřísit tradici zakládání bytových družstev zdola, jakožto účinného prostředku, jak čelit nedostupnosti bydlení.

Současně by obce měly přestat privatizovat obecní byty a svůj bytový fond naopak rozšiřovat. Jedině vysoký počet obecních bytů s dostupným nájmem může srazit tržní cenu nájemného na rozumnou mez a zároveň zmírnit problémy s chudobou. Příkladem pro nás může být Vídeň s výrazným podílem sociálního bydlení.

Protože bytová výstavba ve městech není jen záležitostí obyvatel daného města, ale mají na ni zájem také lidé z příměstských a periferních oblastí, musí být řešena na celostátní úrovni. Žádáme proto, aby MMR vypracovalo novou bytovou koncepci, jež by zohledňovala akutní nedostatek bytů v rozvojových oblastech, dávala by Ministerstvu pravomoc stanovovat přímo počty bytů, jež mají být v jednotlivých oblastech postaveny a předjímala by vytvoření nástrojů, jimiž by Ministerstvo mohlo tento úkol delegovat na jednotlivé kraje a obce.

Požadujeme rovněž, aby vláda přijala Zákon o sociálním bydlení, který se zavázala přijmout již vláda předchozí. Tento zákon by měl v maximální míře vycházet z Koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025 a zohledňovat Desatero předpokladů pro řešení bytové nouze, vypracované Platformou pro sociální bydlení.
Dále žádáme, aby MMR vypracovalo zákon, který by realitním kancelářím zakazoval účtovat nájemníkům provizi za služby, které byly ve skutečnosti poskytnuty majiteli bytu. Je nepřípustné, aby byl někdo nucen platit za služby, ze kterých nemá žádný prospěch.

Angažmá státu v bytové výstavbě přinese jistě nemalé náklady. Navrhujeme proto, aby tyto náklady hradili především ti, kdo na současné bytové krizi nejvíce vydělávají. A sice pronajímatelé. Bylo by rozumné výrazněji zdanit majitele bytových domů tak, aby odváděli státu výraznější podíl renty z pronájmu svých nemovitostí. Stejně tak je třeba zdanit majitele prázdných budov a bytů tak, aby se jim nevyplácelo tyto nemovitosti držet.

Aby se historické městské čtvrti neproměnily jen ve skanzeny pro turisty a nevymizel z nich život a veškerá rozmanitost, je třeba zejména v centrech měst regulovat výšku nájmů a rovněž
službu Airbnb. Jedině tím je možno docílit toho, aby je vedle hotelů a sídel velkých společností obývali rovněž běžní občané.

Za situace, kdy společnost čelí akutnímu nedostatku volných bytů, přibývá ve městech prázdných budov, které neslouží svému účelu. Je nepřípustné, aby v době bytové krize sloužily nemovitosti jen jako prostředek spekulace a uchovávání bohatství. Ať už jsou prázdné budovy soukromým či veřejným majetkem, jejich vlastník se musí postarat o to, aby byly smysluplně využívané. Domníváme se, že vlastnictví nemá přinášet jen výhody, ale má rovněž zavazovat.

Požadujeme proto zejména po městech, aby své nevyužívané budovy dala do pořádku a využila je ke zmírnění bytové krize. Je rovněž nezbytné, aby spolupracovala s lidmi, kteří usilují o smysluplné využití prázdných a chátrajících budov, jako např. občanská iniciativa Autonomní sociální centrum Klinika. Je skandální, když se místní zastupitelstva o své budovy nestarají, a ještě šikanují ty, kdo se tento stav snaží napravit.

Finančně dostupné bydlení zásadně přispěje k vyřešení chudoby a k výraznému zvýšení životní úrovně jak chudších obyvatel, tak střední třídy. Levné bydlení sníží význam dědictví a učiní tak společnost svobodnější a rovnější. Peníze, které dnes končí v kapsách pronajímatelů, bank a realitních makléřů, budou přispívat k rozvoji lokálních ekonomik.

Rozhodli jsme se zrealizovat kampaň za dostupné bydlení. Budeme o tématu mluvit, psát a organizovat shromáždění v ulicích. Budeme vykonávat soustavný tlak na vládu, poslance, radní i zastupitele. Jedině tak dosáhneme bydlení dostupného pro všechny. Jedině tak bude bydlení opět vnímáno jako základní lidské právo!

Zdroje:

[1] Češi za pronájem dají až 80 procent svého příjmu — ČT24 — Česká televize. Česká televize [online]. Copyright © [cit. 18.03.2018]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/2050058-cesi-zapronajem-daji-az-80-procent-sveho-prijmu

[2] Statistika nemovitostí – Průměrná cena bytu 60m2 | Reality Mix. Reality, nemovitosti z celé ČR, prodej bytů, pronájem bytů [online]. Copyright © 1999 [cit. 18.03.2018]. Dostupné z: http://realitymix.centrum.cz/statistika-nemovitosti/byty-prodej-prumerna-cena-bytu-60m2.html

[3] Splátky hypoték podle průzkumu často překračují polovinu příjmu domácnosti | iROZHLAS – spolehlivé zprávy. iROZHLAS – spolehlivé a rychlé zprávy [online]. Copyright © 1997 [cit. 18.03.2018]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/splatky-hypotek-podle-pruzkumu-casto-prekracuji-polovinu-prijmudomacnosti_201606201442_krohackova

[4] Čtyři byty z deseti letos kupují investoři-EKOSPOL. Nové byty Praha – Novostavby – EKOSPOL [online]. Dostupné z: http://www.ekospol.cz/media/ekospol-v-mediich/ctyri-byty-z-deseti-letos-kupuji-investori

[5] ČEZ v rychlosti prodal sídliště Písnice | A2larm. A2larm | Squatujeme mediální prostor [online]. Dostupné z: https://a2larm.cz/2017/06/cez-v-rychlosti-prodal-sidliste-pisnice/

[6] Statistika nemovitostí – Průměrná cena pronájmu – měsíc/byt 60m2 | Reality Mix. Reality, nemovitosti z celé ČR, prodej bytů, pronájem bytů [online]. Copyright © 1999 [cit. 18.03.2018]. Dostupné z: http://realitymix.centrum.cz/statistika-nemovitosti/byty-pronajem-prumerna-cena-pronajmu-mesic-byt60m2.html

[7] Odborníci na bezdomovectví: Lidé bez domova musí dostat byty | Radio Wave. Radio Wave [online]. Copyright © 1997 [cit. 19.03.2018]. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/odbornici-na-bezdomovectvi-lidebez-domova-musi-dostat-byty-5218446

[8] Na bydlení dáváme nejčastěji 20 – 30% svých příjmů | Wustenrot. Wustenrot [online]. [cit. 19.03.2018]. Dostupné z: https://www.wuestenrot.cz/o-nas/pro-media/tiskove-zpravy/2016/na-bydleni-davame-nejcasteji-20-az-30procent-svych-prijmu